Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Henvisningsrutiner » Innhold i henvisninger

Innhold i henvisninger

Henvisninger bør være av god kvalitet og gi god nok informasjon slik at det er mulig å gjøre en god faglig vurdering av spesialisthelsetjenesten.

Henvisninger til både individual -og familiebehandling bør inneholde:

 • Vurdering av rett til nødvenig helsehjelp (gjelder henvisninger fra DPS) 
 • Redegjørelse for aktuelle problemer/lidelser  
 • Anamnestisk informasjon  
 • Sykehistorie og tidligere behandlinger (f.eks institusjonsopphold, poliklinisk behandling, epikriser, familieterapeutisk tiltak)
 • Beskrivelse av pasientens nettverk og psykososiale forhold  
 • Resultat av relevante utredninger og undersøkelser
 • Status vedr individuell plan  
 • Forslag til og / eller ønske om type tiltak  
 • Motivasjon for behandling. 

I tillegg bør henvisnger til familieteamet innehold: 

 • Informasjon om pasientens nåværende relasjoner som foreldre, til partner og ovenfor barn. 
 • For barn som søkes inn på opphold må det foreligge skriftlig samtykke fra foreldre med omsorgsansvar som ikke bor sammen med barnet, samt informasjon om samværsordninger. 

Fastlege/henviser har ansvar for pasienten inntil spesialist innen psykisk helsevern har overtatt ansvaret, jfr Helsepersonelloven § 4 andre ledd. 

Det er ofte en fordel at pasienten har forsøkt poliklinisk behandling og etablert en behandlingsrelasjon lokalt før henvisning til Viken senter.

Topp

Viken Senter © 2006-17 | Siteman CMS | KP