Denne informasjonen kan bli samlet inn gjennom dine samtaler med helsepersonell eller gjennom undersøkelser og behandling du gjennomgår på Viken senter. Den kan også bli samlet inn fra andre som har behandlet deg, for eksempel din fastlege eller andre sykehus. For at Viken senter skal kunne hente inn informasjon om deg fra andre kreves som hovedregel ditt samtykke.

Viken senter bruker informasjonen vi har lagret om deg til forskjellige formål. Først og fremst brukes informasjonen til å gi deg behandling for din tilstand eller sykdom. Informasjonen kan også brukes til forskning og kvalitetssikring. Informasjon om deg som er samlet inn i forbindelse med din behandling, kan som hovedregel ikke brukes til andre formål uten ditt samtykke.

Viken senter mottar også informasjon om deg når du har kontakt med Viken senter uten at kontakten har behandling av din sykdom eller tilstand som formål. For eksempel ved klagesaker. Det blir også registrert inn et svært begrenset sett opplysninger når du besøker våre nettsider.

Du har rett til innsyn i opplysninger vi lagrer om deg. Hvis opplysningene ikke er riktige har du rett til å be om at de blir korrigert. Du har også rett til å be om at opplysninger blir slettet. Når det gjelder informasjon i din pasientjournal er retten til sletting begrenset.

Viken senter er forpliktet ved lov til å sikre dine opplysningers konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet. Nedenfor kan du lese mer om hvordan Viken senter gjør dette. I tillegg får du informasjon om hvilke rettigheter du har i forbindelse med vår bruk av dine personopplysninger, hvilke lover som gjelder og hvordan du kan komme i kontakt med oss hvis du har spørsmål eller andre henvendelser.

Les mer om dine personvernrettigheter på helsenorge.no

I henhold til personopplysningsloven skal Viken senter vedlikeholde en fortegnelse over alle databehandlinger av personopplysninger. Slike databehandlinger omfatter personopplysninger om pasienter og pårørende. Databehandlinger som omfatter pasienter er i hovedsak pasientbehandling, kvalitetssikring og forskning. Pasienter har rett til innsyn i opplysninger og til å få korrigert feil.

Viken senter har eget personvernombud. Personvernombudet bidrar til at vi:

 • Informerer om hvilke personopplysninger som blir innsamlet inn og hvorfor
 • Holder oversikt over opplysningene som behandles og hvor de behandles (protokoll)
 • Gir innsyn til den opplysningene gjelder
 • Kontrollerer tilgangen til opplysningene
 • Ber om samtykke fra den opplysningene gjelder før opplysningene blir samlet inn
 • Beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveie
 • Vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser
 • Sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for

Dersom du har behov for å kontakte personvernombudet kan du ta direkte kontakt

Telefon: 771 89 900 (sentralbord)
Adresse: Viken senter, Vikenveien 66, 9360 Bardu
E-post: personvernombud@vikensenter.no

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger pr. e-post

Henvendelser som krever mer grundig saksbehandling eller som er arkivverdig i henhold til arkivloven, registreres som egen sak. Alle registrerte saker blir normalt besvart per post.

Viken senter benytter flere leverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss for å understøtte behandlingsforløpet. Vi er gjennom lovverket pålagt å føre oversikt over leverandører som behandler data på vegne av oss. 

Utlevering av personopplysninger

Som hovedregel kan vi ikke utlevere dine opplysninger uten ditt samtykke. I noen tilfeller blir allikevel opplysninger utlevert uten samtykke. Dette gjelder opplysninger til (ikke uttømmende liste):

 • Forskning. Utlevering krever i utgangspunktet samtykke, men kan også gjøres uten samtykke hvis forskningsprosjektet har fått innvilget unntak fra taushetsplikten. 
 • Kvalitetssikring. Dette gjelder som oftest internt ved behov for å kvalitetssikre behandlingen pasientene får. Du har rett til å reservere deg mot at dine opplysninger blir lagret i et kvalitetsregister. I noen tilfeller vil kvalitetsstudier kreve samtykke fra pasienten.
 • Den registrertes arbeidsgiver, i den grad opplysningene gjelder arbeidstakerens skikkethet til et bestemt arbeid eller oppdrag.
 • NAV har rett til å innhente opplysninger i kontrolløyemed i forbindelse med behandling av en sak, jf. folketrygdloven § 21-4. 
 • Nærmeste pårørende. De nærmeste pårørende har rett til informasjon for å kunne ta avgjørelser på vegne av en slektning som ikke selv er i stand til å ta avgjørelsen. De nærmeste pårørende kan også få informasjon” dersom forholdene tilsier det”, jf. Pasientrettighetsloven § 3-3. 
 • Foresatte eller verge. Foresatte har rett til informasjon om barn mellom 12 og 16 år med mindre barnet ikke ønsker dette av grunner som bør respekteres, jf. pasientrettighetsloven § 3-4. Hvis barnet er under 12 år, har foresatte en ubetinget rett til informasjon. 
 • Nasjonale helseregistre. Viken senter er pålagt å utlevere informasjon til følgende registre: 
  • Dødsårsaksregisteret
  • Meldingssystem for smittsomme sykdommer
  • Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten
  • Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)
  • Norsk pasientregister (NPR)
  • Reseptformidleren (sentral database i eResept)

Sentrale lover for behandling av personopplysninger

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt. Personopplysningsloven gir personvernombudet grunnlag til å tilrå kvalitetsstudier, helsetjenesteforskning og annen forskning som faller utenfor De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikks (REKs) mandat for å godkjenne forskningsstudier.

Pasientjournalloven skal sikre at behandling av helseopplysninger skjer på en måte som gir pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet ved at relevante og nødvendige opplysninger er tilgjengelig på en rask og effektiv måte. Loven skal sikre at opplysninger blir tilgjengelige for helsepersonell, samtidig som vernet mot at opplysninger gis til uvedkommende ivaretas, og sikrer pasienters og brukeres personvern, pasientsikkerhet og rett til informasjon og medvirkning.

Helseregisterloven skal bidra til å gi helsetjenesten og helseforvaltningen informasjon og kunnskap uten å krenke personvernet, slik at helsehjelp kan gis på en forsvarlig og effektiv måte.

Helsepersonelloven regulerer bruk av personopplysninger til kvalitetsregistre for å evaluere pasientbehandling, og inneholder regler om helsepersonells taushetsplikt.

Helseforskningsloven regulerer bruk av personopplysninger til medisinsk og helsefaglig forskning

Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan vi behandler saker. Som part i saken har du særskilte rettigheter, bl.a. om innsyn i sakens dokumenter.

Offentlighetsloven med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unntas offentlighet. 

Arkivloven inneholder regler om hvordan sakens dokumenter skal oppbevares, herunder om lagring i arkivinstitusjon.

Pasientrettighetsloven gir pasienten rett til informasjon om sin behandling, innsyn i journal og regulerer samtykke til helsehjelp.

Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no