Familieteamet kan behandle foreldre med barn, aleneforeldre med barn og generasjonsfamilier. Felles for dem alle er at en eller flere av de voksne har alvorlige psykiske plager/lidelser som påvirker resten av familien. Symptombildet kan vise seg gjennom alvorlig relasjonsproblematikk og utfordrende samspillsmønstre.

Problemene kan være av nyere art, men har som oftest pågått over tid. Den enkelte skal helst ha fått poliklinisk behandling for sin lidelse, slik at de presenterte problemene kan ses i en familiesammenheng og forsøkes løst der. Målet er å styrke både enkeltindividet og familiens mulighet til å fungere i dagliglivet og bli bedre rustet til å håndtere familiens belastninger. 

Behandlingen gis som intensiv familieterapi tilpasset den enkelte families behov. Ved behov tilpasses individuell oppfølging av et eller flere familiemedlemmer. Faste deler av behandlingen er undervisning (psykoedukasjon) og fysisk aktivitet, som gis i fellesgruppe.

Under behandlingen vil den enkelte familie bo i egne boliger ved Viken senter, med et godt tilrettelagt skole- og barnehagetilbud. Vi gjør dette for å gi familien et hverdagsliv som ligger så tett som mulig opp til det de har hjemme.