Viken senter gir behandling til voksne over 18 år med behov for døgnbehandling. Vi gir også behandling til familier der en eller flere av de voksne har en psykisk lidelse. 

Hvem kan henvise?

Fastleger, private spesialister, sykehus og øvrig spesialisthelsetjeneste kan henvise til Viken senter.

Henvisninger skal sendes til nærmeste DPS (Distriktspsykiatrisk senter) for vurdering og fastsettelse av rettighetsstatus.

Unntak fra denne regelen er når helsepersonell fra eget helseforetak henvises, samt helsepersonell i kommunehelsetjenesten, som til stadighet er i samarbeid med DPS vedrørende pasienter. Disse kan henvises direkte til Viken senter. Viken senter vil da foreta vurderingen og fastsette av rettighetsstatus.
 

Hva skal en henvisning inneholde?

Henvisninger til både individualbehandling og familiebehandling bør inneholde:

 • Sykehistorie, fysisk og psykisk helse
 • Aktuelle problemer, diagnose og resultat av utredninger 
 • Beskrivelse av pasientens nettverk og psykososiale forhold  
 • Opplysning om pasienten har andre behandlingsrelasjoner og/eller hjelpeinstanser
 • Status individuell plan
 • Motivasjon og mål for behandling. 
 • Medikamentell behandling (type, dosering, effekt) og relevante helseopplysninger

Henvisninger til familieteamet bør i tillegg inneholde: 

 • Pasientdata på alle familiemedlemmer som det søkes innleggelse for
 • Mål for familiebehandling
 • Motivasjon for behandling hos alle voksne familiemedlemmer som henvises
 • Informasjon om behandlingshistorikk – både for dem som par eller familie, samt familiemedlemmene hver for seg
 • Informasjon om pasientens nåværende relasjoner som foreldre, til partner og ovenfor barn. 
 • For barn som søkes inn til behandling må det foreligge skriftlig samtykke fra foreldre med omsorgsansvar som ikke bor sammen med barnet, samt informasjon om samværsordninger. 

Samtykkeskjema (PDF, 89KB)

Vi anbefaler at pasienten har forsøkt poliklinisk behandling og/eller etablert en behandlingsrelasjon lokalt før henvisning til Viken senter.

Henvisningen adresseres til Viken senter, men sendes til lokal DPS  for vurdering av rett til helsehjelp. 

Vakttelefon for henvisere tlf. 77 18 99 99

Henvisere kan kontakte Viken senter for å avklare spørsmål vedrørende vårt behandlingstilbud.
Våre spesialister er tilgjengelig på telefon mandag til fredag mellom 12.00 og 13.00.

Ventetider Viken senter