Informasjon til henvisere

Viken senter tilbyr behandling til voksne over 18 år som har psykiske lidelser som depresjon, angst, PTSD og/eller traumeerfaringer. Vi gir også behandling til familier der en eller flere av de voksne har en psykisk lidelse. 

Kapasitet til å motta pasienter utenfor Helse Nord: Viken senter er i henhold til avtalen med Helse Nord forpliktet til å prioritere pasienter fra egen region.

For tiden har vi ikke kapasitet til å ta imot henvisninger fra andre helseregioner enn Helse Nord.

Hvem kan henvise?

Fastleger, private spesialister, sykehus og øvrig spesialisthelsetjeneste kan sende henvisninger direkte til Viken senter. Dersom henviser ikke er fastlege, bør det konfereres med fastlege før henvisning sendes.

Vakttelefon for henvisere tlf. 77 18 99 99

Henvisere kan kontakte Viken senter for å avklare spørsmål vedrørende vårt behandlingstilbud.
Våre spesialister er tilgjengelig på telefon mandag til fredag mellom kl 12.00 og kl 13.00.

 

Hva skal henvisningen inneholde?

Henvisninger til både individualbehandling og familiebehandling bør inneholde:

 • Begrunnelse for henvisningen og forventet nytte av behandlingen
 • Mulige utløsende årsaker til problemene, som f.eks belastende livshendelser
 • Sykehistorie, fysisk og psykisk helse, herunder om lokal behandling (DPS) er prøvd og med hvilket resultat
 • Aktuelle problemer, diagnoser, type symptomer og alvorlighetsgrad, og resultat av utredninger 
 • Beskrivelse av pasientens nettverk og psykososiale forhold  
 • Opplysning om pasienten har andre behandlingsrelasjoner og/eller hjelpeinstanser
 • Status individuell plan
 • Informasjon om rusmiddelbruk
 • Psykiatrisk status inkludert risikofaktorer for selvskading/selvmord
 • Pasientens motivasjon og mål for behandling
 • Medikamentell behandling (type, dosering, effekt) og relevante helseopplysninger
 • Kritisk informasjon som allergier og evt smitterisiko

Henvisningsmal for individualbehandling (DOCX, 18KB)

Henvisningsmal for familiebehandling (DOCX, 18KB)

 

Henvisninger til Familieteamet bør i tillegg inneholde

 • Pasientdata på alle familiemedlemmer som det søkes innleggelse for
 • Mål for familiebehandling
 • Motivasjon for behandling hos alle voksne familiemedlemmer som henvises
 • Informasjon om behandlingshistorikk – både for dem som par eller familie, samt familiemedlemmene hver for seg
 • Informasjon om pasientens nåværende relasjoner som foreldre, til partner og ovenfor barn 
 • Ved delt foreldreansvar bør det foreligge skriftlig samtykke for barn som er søkt inn til behandling ved Viken senter sammen med en av foreldrene. Skriftlig samtykke må foreligge før oppstart av behandling (kartlegging)  
 • Informasjon om samværsordninger 

Samtykkeskjema (DOC, 52KB)nleggelse i våre kliniske døgnavdelinger:

Vilkår for innleggelse:

 • Pasienten kan nyttiggjøre seg intensiv behandling i grupper
 • Lokal behandling/utredning bør være gjennomført, i primærhelsetjenesten eller ved lokalt DPS
 • Det er en fordel om pasienten har oppfølging av spesialisthelsetjeneste lokalt, både før og etter et opphold ved Viken senter, for å sikre kontinuitet gjennom behandlingsforløpet her og som oppfølging etter utskriving

Tilstander vi ikke har behandlingstilbud for (henvisninger for disse vil bli returnert):

 • Pågående psykoselidelser
 • Alvorlig personlighetsforstyrrelse som hoveddiagnose
 • Spiseforstyrrelser som hoveddiagnose
 • Ustabil og/eller uavklart kroppslig (somatisk) tilstand
 • Behov for rehabilitering/opptrening etter fysisk sykdom, eller for dem som trenger rekreasjon
 • Pågående rusmiddelmisbruk med primært behov for avrusing/rusbehandling
 • Behov for akutt krisebehandling

Tilstander som vanskeliggjør nytte av behandling:

 • Forekomst av flere ulike sykdommer eller lidelser samtidig, både somatiske og psykiske (komorbiditet) kan vanskeliggjøre behandling
 • Graviditet kan i noen tilfeller vanskeliggjøre nytte av behandlingen
 • Betydelige ustabile sosiale forhold som er til hinder for gjennomføring av behandling (eks., pågående alvorlig trusselsituasjon/overgrepssituasjon)
 • Ustabil atferd (eks. pågående utagering, voldsbruk, omfattende selvskading, høy selvmordsfare)
 • Problematisk rusbruk (medikamenter, alkohol eller andre rusmidler) kan forstyrre behandlingsprosessen; inntak av alle former for rusmidler under innleggelsen kan føre til utskriving.