Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Behandlingstilbud

Klinikkenheten

Klinikkenheten ved Viken senter er en landsdekkende behandlingsinstitusjon for psykiske lidelser, og tilbyr behandling til voksne over 18 år og til familier.  Tjenestene gis på spesialisthelsetjenestenivå med døgnopphold og inngår i ordningen "fritt behandlingsvalg".

 

Familieteamet

Familieteamet gir et behandlingstilbud til familier (par, foreldre med barn, aleneforeldre
med barn, generasjonsfamilier), hvor en eller flere av de voksne (over 18 år)
har alvorlige psykiske plager/lidelser som påvirker resten av familien. Individualdiagnosene
i målgruppen vil blant annet omfatte stemningslidelser, tilpasningsforstyrrelser,
akutte belastningslidelser, personlighetsforstyrrelser og PTSD. I mange av disse
familiene vil det ofte være flere familiemedlemmer med kjente psykiske lidelser,
også barn. Symptombildet kan vise seg gjennom alvorlig relasjonsproblematikk og
patologiske samspillmønstre.

Problemene kan være av nyere art, men har som oftest pågått over tid. Den enkelte
skal helst ha fått poliklinisk behandling for sin lidelse, slik at de presenterte problemene
kan ses i en familiesammenheng og forsøkes løst der. Etablert kontakt med
familevernet kan også være aktuelt.

Behandlingsmålet er å styrke enkeltindividet og familiens mulighet til å fungere i
dagliglivet og bli bedre rustet til å håndtere familiens belastninger. Videre målsettinger
er bevisstgjøring av familiemedlemmenes roller og ansvar i forhold til hverandre,
endring av fastlåste samhandlingsmønstre og å gi den enkelte mestringsstrategier
i forhold til sin lidelse/sine plager.

Behandlingen gis som intensiv familieterapi tilpasset den enkelte families problematikk.
Familiens behandlingsplan skreddersys med basis i kunnskapsbaserte, empiriske
og kreative tilnærminger fra etablerte og anerkjente terapiretninger innen familieterapi
og psykiatri. I dette inngår blant annet narrative, integrative, psykodynamiske og
psykoedukative tilnærminger. Behandlingen er rettet mot familien/paret som system.
Ved behov tilpasses individuell oppfølging av et eller flere familiemedlemmer. Faste
elementer er psykoedukasjon og fysisk aktivitet, som gis i fellesgruppe.

Under behandlingen vil den enkelte familie bo i egne boliger ved Viken senter, med et
godt skole- og barnehagetilbud. Dette for å tilstrebe en mest mulig lik hverdag som
den familien opplever hjemme.
 

 

Kognitivt team

Kognitivt team gir et behandlingstilbud til mennesker med en affektiv lidelse, depresjon
eller angst. Det vil ofte forekomme komorbide lidelser i form av både angst
og depresjon, hypomani, dystymi, panikklidelse, fobi og tvangslidelse. Pasienter kan
være i ulike stadier i sykdomsforløpet, men det er ønskelig at vedkommende har en
etablert behandlingsrelasjon lokalt, og har blitt adekvat medisinert før innleggelse.


Behandlingsmålene i Kognitivt team er å lindre symptomtrykk, gi økt innsikt, gi pasienten
mestringsstrategier for å takle sin lidelse og å hjelpe med å gjenvinne kontroll
over symptomene og livet.


Pasienter fordeles i behandlingsgrupper i forhold til hoveddiagnosen, enten depresjonsgruppe
eller angstgruppe, selv om det kan forekomme symptomer på både angst
og depresjon hos den enkelte pasienten. Teamet tilbyr vekselvis angst- og depresjonsgrupper.
Hovedbehandlingsmetode er kognitiv-atferdsterapi i grupper. I tillegg legges
det vekt på fysisk aktivitet som en vesentlig del av behandlingen, da dette er særlig
viktig for mennesker med en affektiv lidelse, både i forhold til kroppen og i forhold til
mestring. Det legges også vekt på psykoedukasjon og kreative uttrykk. Det gis tilbud
om individuelle samtaler.

 

Eksistensielt team

Eksistensielt team gir et behandlingstilbud til personer som sliter med blant
annet eksistensielle-, relasjonelle- og/eller identitetsproblemer. De kan ha
hatt belastende livshendelser, komplisert sorg og tapsopplevelse, og kan lide
av utbrenthet, posttraumatisk stresslidelse (PTSD), stemningslidelser (depresjon,
angst) og/eller somatoforme lidelser. Pasientene bør ha god egostyrke, i
form av evne til selvinnsikt, refleksjonsevne og kunne tåle et visst symptomtrykk.
De skal helst ha prøvd annen psykiatrisk behandling, for eksempel poliklinisk
behandling, før innleggelse. Det er ønskelig at pasienten har etablert
eller etablerer en behandlingsrelasjon lokalt.


Behandlingen er intensiv gruppepsykoterapeutisk kombinert med individuelle samtaler.
Hovedretningene er gruppeanalytisk-, eksistensiell- og integrativterapi. Behandlingen
gis i form av gruppeterapi, kunst- og uttrykksterapi, psykoedukasjon, narrativ terapi,
medikamentell behandling, fysisk aktivitet og psykoterapeutisk bruk av uteområdet/
naturen.


Det legges særlig vekt på struktur og grenser i terapien for å øke forutsigbarhet og
fokus i behandlingen. Behandlingsmålene er å øke livskvalitet og å øke pasientens
opplevelse av mestring, forståelse av egen situasjon og seg selv i form av økt innsikt.
 

Traumeteamet

Traumeteamet gir et utvidet kartleggings- og behandlingstilbud til mennesker som har
utviklet psykiske lidelser etter overgreps- og relasjonstraumer i barndommen, hovedsaklig
kompleks type PTSD og dissosiative lidelser. Somatoforme lidelser, personlighetsforstyrrelser,
stemningslidelser og andre angstlidelser vil også forekomme som
komorbide lidelser.


Pasientene behandles i alle faser av sykdomsforløpet, men denne gruppen profiterer
på å ha prøvd poliklinisk behandling først, og å være i en etablert behandlingsrelasjon
med en behandler lokalt. Dette er viktig i forhold til at behandling av denne gruppen
er langvarig, og vil fortsette etter et opphold på institusjon.


Traumebehandlingen er faseorientert. Pasienter i traumeteamet behandles hovedsaklig
i forhold til den første fasen. Målet med denne fasen er symptomreduksjon og
stabilisering i et her-og-nå perspektiv, samt mestring av symptomene. Behandlingen
gis hovedsaklig i grupper. Det legges også vekt på fysisk aktivitet, blant annet for at
pasientene skal lære å beherske kroppen sin på en annen måte enn tidligere. Det
legges stor vekt på uttrykksterapi, da det ofte er gjennom non-verbale uttrykksmåter
at de kommuniserer best. Psykoedukasjon er en meget viktig del av behandlingen
hvor tema som skyld, skam og sinne tas opp i en trygg ramme.

 

Topp

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Viken Senter © 2006-18 | Personvern/cookies